TAPHALAW chuyên hỗ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam (bằng cách thành lập doanh nghiệp mới hoặc mua vốn góp, cổ phần của công ty đang tồn tại).

Đối với đầu tư trong nước, chúng tôi tiến hành thẩm tra pháp lý các đối tác của họ, công ty hoặc tài sản mục tiêu, các vị trí tiềm năng, và tiến hành thương lượng với các đối tác tiềm năng hay cơ quan chính phủ liên quan. Chúng tôi cũng soạn thảo, rà soát và cho ý kiến về các tài liệu giao dịch và cùng với khách hàng hoặc thay mặt cho họ thương lượng các điều khoản và điều kiện của các giao dịch đó. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ họ chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép và nộp hồ sơ đó cho cơ quan chức năng liên quan.

Hình thức đầu tư:

  1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.
  2. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
  3. Thực hiện dự án đầu tư.
  4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
  5. Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư được quy định như sau:

  1. Điều kiện xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Trước khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về tài chính, địa điểm thực hiện dự án và xác định cụ thể về ngành nghề dự kiến kinh doanh tại Việt Nam. Cụ thể:

– Về tài chính:

+ Có bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư; hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính đối trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức;

+ Có văn bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng đối với Nhà đầu tư (số dư tài khoản ngân hàng tối thiểu phải bằng với số vốn dự kiến đầu tư);

+ Vốn điều lệ của công ty phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định đối với các ngành nghề kinh doanh có yêu cầu về vốn pháp định.

– Về địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Có bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

– Về ngành nghề kinh doanh: Chỉ được đầu tư trong các ngành nghề kinh doanh mà Việt Nam cho phép đầu tư (xem chi tiết tại biểu cam kết WTO).

  1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Theo mẫu);

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với Nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với Nhà đầu tư là tổ chức (Khách hàng cung cấp);

– Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư; hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư đối với trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức (Khách hàng cung cấp);

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (Khách hàng cung cấp);

– Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đầu tư (Khách hàng cung cấp);

– Bản sao xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư (Khách hàng cung cấp. Số dư tài khoản tối thiểu phải bằng số vốn mà Nhà đầu tư dự kiến đầu tư).