1. HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
 • Tư vấn thủ tục đăng ký kết kết hôn, ly hôn và/hoặc soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan.
 • Tư vấn yêu cầu về thỏa thuận, phân chia tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân và/hoặc sau khi ly hôn.
 • Tư vấn yêu cầu giành quyền trực tiếp nuôi con.
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.
 1. THỪA KẾ
 • Tư vấn pháp luật về quyền thừa kế theo pháp luật, theo di chúc.
 • Tư vấn thủ tục lập di chúc theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế, kiểm tra tính pháp lý của di chúc.
 • Tư vấn thủ tục kê khai di sản thừa kế, từ chối nhận di sản thừa kế.
 • Liên hệ các cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật về thừa kế để phân chia di sản thừa kế.
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến thừa kế.
 1. LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
 • Tư vấn, soạn thảo nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể theo yêu cầu khách hàng.
 • Tư vấn phương án giải quyết đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình giao kết, thực hiện và chấm dứt Hợp đồng lao động như: ký kết, sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng lao động, các điều khoản về phụ cấp, phúc lợi, các loại Hợp đồng lao động.
 • Tư vấn các nội dung về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp: Thời gian đóng, mức đóng, chủ thể đóng, tỷ lệ đóng.
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến lao động và việc làm.
 1. BẤT ĐỘNG SẢN
 • Tư vấn, tham gia đàm phán, ký kết các loại Hợp đồng có đối tượng là bất động sản, bao gồm: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; Hợp đồng cho thuê bất động sản, Hợp đồng tặng cho bất động sản,…
 • Tư vấn, soạn thảo các văn bản giao dịch về nhà đất như: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
 • Tư vấn, đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai: đăng ký đất đai, cập nhật biến động, thủ tục tách thửa hợp thửa, cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bất động sản.
 1. HỘ TỊCH
 • Tư vấn, đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục đăng ký hộ tịch: Đăng ký khai sinh; Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài; Đăng ký nhận cha, mẹ, con; Đăng ký giám hộ.
 • Tư vấn, đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch.
 • Thực hiện thủ tục xin cấp trích lục bản sao hộ tịch, đăng ký lại giấy tờ hộ tịch.
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến hộ tịch.