Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp, bao gồm:

  1. Tư vấn các vấn đề liên quan đến quản trị nội bộ của doanh nghiệp.
  2. Tư vấn, đưa ra phương án phòng ngừa rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
  3. Rà soát các loại hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết.
  4. Tư vấn giải quyết tranh chấp phát sinh.