1. Tư vấn, soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật.
  2. Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng giữa khách hàng với đối tác.
  3. Tham vấn, đưa ra phương án tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng, đồng thời cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng.
  4. Thẩm định các nội dung, điều khoản trong bản dự thảo hợp đồng mà khách hàng sẽ ký kết với chủ thể khác theo các yêu cầu của khách hàng và theo quy định của pháp luật.
  5. Các loại hợp đồng phổ biến: Hợp đồng mua bán tài sản, Hợp đồng tặng cho tài sản, Hợp đồng thuê nhà, Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng kinh tế,…